Всички текстове или части от текст, както и изображения на тази и свързаните с нея страници са притежание на авторите и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Потребителите   не могат да копират, възпроизвеждат, редактират и използват информацията на тази и свързаните с нея страници  за търговски  цели без знанието и писменото разрешение на автора. Всички права са запазени. При поставяне на препратка към страницата или свързани с нея страници  е задължително позоваването на автора и неговото предварително съгласие!
Лекции по дисциплината Физикохим
 
 

Помощни материали за студенти

Фармацевтичен Факултет, Медицински Университет-София

 

 

Катедра "Технология на лекарствата с Биофармация"

Лекции, упражнения, конспекти

 

Катедра "Фармакогнозия и фармацевтична ботаника"

Конспект по  Фармакогнозия I част

 

Етикети по фармацевтична ботаника

 

Катедра "Фармацевтична химия"

Лекции, упражнения, конспекти

 

Катедра "Химия"

Лекции,упражнения конспекти

 

 

 

Катедра "Фармакология, фармакотерапия и токсикология"

Лекции, упражнения, конспекти

 

Катедра "Организация и икономика на фармацията"

Лекции, упражнения,конспекти

 

 

Последно обновяване : 25.01.2016 г.